Vilkår og brug

Ejendomsret
Hjemmesiden ejes og drives af Lind Jensens Maskinfabrik A/S(herefter benævnt Lind Jensen), et aktieselskab, der er registreret i henhold til dansk lov.

Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne Hjemmeside samt selve Hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne Hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne Hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne Hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra Lind Jensen eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne Hjemmeside.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne Hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Ansvar
Deres brug af og besøg på denne Hjemmeside foregår på eget ansvar. Lind Jensen garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne Hjemmeside, og informationerne, on-line applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. Lind Jensen fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på denne Hjemmeside, er Lind Jensen på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne Hjemmeside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på denne Hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse
ALT MATERIALE OG INDHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED “SOM BESET” UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART HERUNDER GARANTI FOR, AT EN VARE ER SALGBAR, UDEN KRÆNKELSE AF NOGENS IMMATERIALRET ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. DER PÅHVILER I INTET TILFÆLDE Lind Jensen NOGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER FOR EKSEMPEL AVANCETAB, DRIFTSTAB, TAB AF INFORMATIONER), SOM OPSTÅR VED BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE MATERIALET. DETTE GÆLDER SELV OM Lind Jensen MÅTTE VÆRE UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNINGSPLIGT. Da visse retssystemer forbyder udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader og/eller hændelige skader, er det muligt, at ovenstående begrænsning ikke gælder for Dem. Endvidere garanterer Lind Jensen ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne under linkede hjemmesider, som er blevet stillet til rådighed af tredjemand.

Softwarelicenser
De har ingen rettigheder til ejendomsretligt beskyttet software og dertil hørende dokumentation eller nogen tilføjelse eller ændring dertil, som måtte være stillet til Deres rådighed, for at De kan få adgang til bestemte områder på Hjemmesiden. De må ikke videregive, overdrage eller overføre nogen licensret, som Lind Jensen har overdraget Dem, og ethvert forsøg på at overdrage eller overføre en sådan licens vil være ugyldig. De må ikke på anden vis kopiere, distribuere, ændre, omkonstruere eller fremstille afledede produkter af sådan software.

Bestemmelser om lovvalg og værneting
Denne Hjemmeside ligger på en Dansk server. De er indforstået med, at disse Vilkår og Deres brug af denne Hjemmeside reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

November 2016

Lind Jensens Maskinfabrik A/S